• یزدباف

Loading

مجوز های شرکت یزد باف

گواهی های مدیریتی و استانداردها
عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران
صلاحیت آزمایشگاه از سازمان ملی استاندارد ایران
عنوان صادرکننده نمونه استان
برگزیده در همایش کاهش پیک بار از شرکت برق منطقه‌ای

دسته بندی محصولات شرکت